บทความวิชาการ
view 287 facebook twitter mail

การค้าอัญมณีไทย – รัสเซีย

เกี่ยวกับเอกสาร

รัสเซียเป็น 1 ใน 5 ของกลุ่มประเทศ BRICS ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ปัจจุบันไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับ BRICS เพียง 2 ประเทศ คือ จีนและอินเดีย จึงน่าสนใจที่จะทำ FTA กับรัสเซียเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน โดยอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งไทยและรัสเซีย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 287 facebook twitter mail
Top