บทความวิชาการ
view 237 facebook twitter mail

ธุรกิจโทรคมนาคมไทยภายใต้การเปิดเสรีภาคบริการอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ในยุคที่ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและความสามารถในการกระจายข้อมูลเป็นแรงขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของโลกธุรกิจ การให้บริการโทรคมนาคมจึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ธุรกิจโทรคมนาคมสร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วน 10 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและยังเป็นปัจจัยในการสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน ผลวิจัยของสำนักเลขาธิการอาเซียนระบุว่าการเพิ่มขึ้นทุก 10 เปอร์เซ็นต์ของการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของอาเซียนเพิ่มขึ้นอีก 0.7 เปอร์เซ็นต์ : ปีที่พิมพ์ 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 237 facebook twitter mail
Top