บทความวิชาการ
view 165 facebook twitter mail

ไทยกับเกษตรพันธสัญญาอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบหลังปี 2558 มีความจำเป็นที่ประเทศสมาชิกต้องเตรียมความพร้อมในภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตรของภูมิภาค ไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการเกษตร : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 165 facebook twitter mail
Top