บทความวิชาการ
view 165 facebook twitter mail

ไทยกับสิ่งแวดล้อมอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ITD ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง มิติด้านสิ่งแวดล้อมในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก (ความตกลง TPP) และ ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ในอนาคตหากไทยลงนามความตกลงดังกล่าว จะมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ต้องให้ความสาคัญและควรเตรียมการรองรับ เนื่องจากผู้ประกอบการไทยนาเข้าปัจจัยการผลิตขั้นต้นและขั้นกลางจากประเทศเพื่อนบ้านมาผลิตและส่งออกมากขึ้น แต่ประเทศเพื่อนบ้านมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน การนาเข้าปัจจัยการผลิตนั้นจะทาให้เกิดต้นทุนในการจัดทารายงานด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการไทย : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 165 facebook twitter mail
Top