บทความวิชาการ
view 164 facebook twitter mail

บทบาทไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน

เกี่ยวกับเอกสาร

ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า กลุ่มประเทศ CLMV มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มประเทศเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อไทยทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และด้านสังคม เนื่องจากไทยมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ประมาณ 5,000 กิโลเมตร กลุ่มประเทศ CLMV

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 164 facebook twitter mail
Top