บทความวิชาการ
view 155 facebook twitter mail

บทบาทไทยต่อการลดความ เหลื่อมลํ้าใน GMS

เกี่ยวกับเอกสาร

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกำลังเป็นปัญหาทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค ITD ได้ดำเนินการ ศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการ เติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อกำหนดนโยบาย การค้าระหว่างประเทศของไทย…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 155 facebook twitter mail
Top