บทความวิชาการ
view 169 facebook twitter mail

ประเทศไทยก้าวสู่ Trading Nation

เกี่ยวกับเอกสาร

เกือบ 40 ปีที่ประเทศไทยใช้นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งได้ส่งผลให้เราเป็นแหล่งรองรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญของภูมิภาคและของโลก สินค้าหลัก ๆ ที่เราเป็นฐานการผลิตและส่งออก ประกอบด้วย เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม การพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคการค้าระหว่างประเทศสูง โดยมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสูงถึงร้อยละ 140 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศสูงมาก : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 169 facebook twitter mail
Top