บทความวิชาการ
view 163 facebook twitter mail

การลงทุนน้ำตาลไทย – บราซิล

เกี่ยวกับเอกสาร

ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับ 1 ของโลก คือ บราซิล และอันดับ 2 คือ ไทย อ้อยและน้ำตาลจึงเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งระหว่างไทยและบราซิล โดยห่วงโซ่การผลิตน้ำตาล เริ่มจากเกษตรกรทำการปลูกอ้อย แล้วส่งอ้อยไปขายยังโรงงานน้ำตาล หลังจากนั้นโรงงานน้ำตาลจะนำอ้อยไปผ่านกระบวนการผลิต

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 163 facebook twitter mail
Top