บทความวิชาการ
view 871 facebook twitter mail

บทบาทการค้าและการลงทุนจีนใน CLMV

เกี่ยวกับเอกสาร

ในปัจจุบัน จีนเข้ามามีบทบาทในอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะต่อกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หากพิจารณาด้านการค้าและการลงทุน บทบาทที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนี้เพื่อต้องการแสวงหาทรัพยากรและตลาดใหม่ๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของจีน พร้อมกับพัฒนาพื้นที่ชายแดนจีนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นประตูการค้าสู่อาเซียน : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top