บทความวิชาการ
view 219 facebook twitter mail

ความตกลงอำนวยความสะดวกการค้า WTO

เกี่ยวกับเอกสาร

ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement: TFA) ถือเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงระหว่างประเทศภายใต้กรอบ WTO จึงมีผลผูกพันประเทศสมาชิก WTO ซึ่งรวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 219 facebook twitter mail
Top