บทความวิชาการ
view 931 facebook twitter mail

ค้าขาย-ลงทุน กับกลุ่มประเทศ BRICS 1

เกี่ยวกับเอกสาร

กลุ่มประเทศ BRICS อันประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ เป็นกลุ่มประเทศที่ถือเป็นคลื่นลูกใหม่ทางการพัฒนา ด้วยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ทรัพยากรธรรมชาติที่มีเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมากในการนำมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 931 facebook twitter mail
Top