บทความวิชาการ
view 391 facebook twitter mail

แนวโน้มทิศทางการค้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับเอกสาร

ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา (Trade and Development Trend Analysis Center) ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มในหัวข้อ “แนวโน้มทิศทางการค้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยได้ศึกษาประเด็นด้านการค้าที่สำคัญทั้งหมด

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top