บทความวิชาการ
view 1581 facebook twitter mail

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตราด-เกาะกง

เกี่ยวกับเอกสาร

ตามที่ไทยประกาศให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเมื่อปีที่ผ่านมานั้น กัมพูชามองว่า จังหวัดสระแก้ว-บันเตียเมียนเจย และจังหวัดตราด-เกาะกง เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่อยู่ใกล้กันมาก จึงถูกมองว่าอาจจะเป็นคู่แข่งในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ และดึงแรงงานราคาถูกของกัมพูชาให้ไปทำงานในไทย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top