บทความวิชาการ
view 184 facebook twitter mail

ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา ASEAN SMEs

เกี่ยวกับเอกสาร

วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (Smal and Medium Enterprises: SMEs) เป็นกลุ่มธุรกิจที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเป็นกลไกหลักที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : ปีที่พิมพ์ 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 184 facebook twitter mail
Top