บทความวิชาการ
view 154 facebook twitter mail

การใช้ประโยชน์ EWEC

เกี่ยวกับเอกสาร

เศรษฐกิจภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ซึ่ง ประกอบด้วยไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน และกว่างสี) เส้นทาง EWEC ถือเป็นพื้นที่ เศรษฐกิจที่มีประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในทวีปเอเชีย…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 154 facebook twitter mail
Top