บทความวิชาการ
view 159 facebook twitter mail

เวียดนาม โอกาสการลงทุนอาหารแปรรูปที่ไทยควรพิจารณา

เกี่ยวกับเอกสาร

“เวียดนาม” เป็นประเทศที่เป็นแหล่งดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติ ด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น รวมถึงมาตรการที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งน่าจะส่งผลให้เห็นชัดเจน เวียดนามพึ่งพารายได้จากการส่งออกค่อนข้างสูง โดยเฉพาะส่งออกสินค้าไปยังยุโรป สหรัฐฯ และจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของประเทศ รวมไปถึงระดับการเปิดของระบบเศรษฐกิจต่อตลาดภายนอกประเทศอยู่ในระดับสูง ดังจะเห็นได้จากการนำเข้าสินค้าปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศอย่างเข้มข้น ขณะเดียวกัน เวียดนามยังมีปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจและการลงทุนอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ ความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง ประชากรในวัยแรงงานที่มีจำนวนมาก ค่าจ้างแรงงานที่ไม่สูงมาก มีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และยกระดับรายได้ของประชากร รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไปสู่การใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อเตรียมรองรับเงินลงทุนต่างชาติและแข่งขันในตลาดโลกได้ : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 159 facebook twitter mail
Top