บทความวิชาการ
view 476 facebook twitter mail

เทคโนโลยีและนวัตกรรม SMEs เวียดนาม

เกี่ยวกับเอกสาร

จากรายงานวิจัย ITD เรื่อง “การเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน” ได้สรุปประเด็นการนำไปสู่นโยบายการพัฒนา SMEs ให้มีประสิทธิภาพในประเทศเวียดนาม โดยอ้างอิงจากการประเมินค่าของแต่ละมิตินโยบายจากรายงาน ASEAN SME Policy Index 2014

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top