บทความวิชาการ
view 151 facebook twitter mail

วิกฤติการจ้างงานเยาวชน

เกี่ยวกับเอกสาร

ตามคำนิยามของสหประชาชาติ “เยาวชน” คือกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ซึ่งในปัจจุบันมีประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรโลก โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 90 อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ จากข้อมูลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พบว่า ในปี ค.ศ. 2014 เยาวชนที่ว่างงาน..

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 151 facebook twitter mail
Top