หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีและทุกวงเงินหรือไม่ และรวมการจัดจ้างทุกประเภท หรือไม่

visibility 118 facebook twitter mail

คำตอบ ตามหนังสือดังกล่าว ใช้บังคับในการจัดซื้อ การจัดจ้างก่อสร้างและการจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง หรือใช้บังคับการจัดซื้อจัดจ้างตามหมวด 6 ของพระราชบัญญัติฯ เท่านั้น และใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงิน ไม่ใช้กับการจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

Top