ข่าว itd

ITD จัดงาน Digital Trade and Future Commerce Policy Workshop

visibility 398 facebook twitter mail

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงาน Digital Trade and Future Commerce Policy Workshop ขึ้น เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex ในการนี้ นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และ Ms. Birgit Hansl ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธี การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายและกฎระเบียบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถปรับตัวสู่การเป็นยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งการเข้าสู่ระบบการค้าอีเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไปได้ ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 57 คน ประกอบด้วย ชาวต่างชาติ 8 คน (กัมพูชา, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สปป.ลาว และสิงคโปร์) ชาวไทย 49 คน อยู่ในภาคส่วนของผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการพาณิชย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

Top