Hot News

กิจกรรมการศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2 การฝึกอบรมหลักสูตร ทางลัดในการเจาะตลาด RCEP (RCEP Marketer) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ กรุงเทพฯ – ปทุมธานี – นครนายก – ปราจีนบุรี – ฉะเชิงเทรา

visibility 33 facebook twitter mail

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 คณะ RCEP Marketer รุ่นที่ 1 เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน Smile Lemon จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาและรับฟังการบรรยายการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ซึ่งเป็นฟาร์มที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาผสมผสานกับนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ อีกทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ “การปลูกต้นไม้กลับหัว” โดยมี คุณสุรพล จารุพงศ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน Smile Lemon จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะวิทยากร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้

Top