ข่าว itd

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์ฯ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

visibility 17 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมการค้าบิสคลับไทย และสมาคมการค้านักธุรกิจสากล ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์: โอกาสการค้าชายแดนในกลุ่มประเทศ CLMVT” ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมจากผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และภาคการศึกษา จำนวนประมาณ 60 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement) และการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจด้วยระบบ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในภูมิภาค และยกระดับผู้ประกอบการในการทำการค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า นายกสมาคมการค้านักธุรกิจสากล และนายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์ ประธานบิสคลับจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย

Top