Hot News

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ITD กับ สถาบันอาหาร

visibility 141 facebook twitter mail

วันนี้ 22 เมษายน 2567 นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  พร้อมด้วย นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมลงนาม อย่างเป็นทางการในบันทึกความเข้าใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือว่าด้วยการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าของ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยการสร้างโอกาสทางการค้า และการตลาด และพัฒนาเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

Top