ข่าว itd

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2561

visibility 33 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2561 โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ จัดโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวดารารัตน์ ฤทธิ์บุญญากรผู้อำนวยการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศักยภาพและโอกาสการลงทุนด้านพลังงานทดแทนไทย : ประสบการณ์การลงทุนในประเทศสู่การลงทุนในต่างประเทศ” ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2561 กรณีศึกษาการลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนในกัมพูชาและเวียดนาม โดยนาย วิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ สคพ. ดร. ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร. วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์   สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในช่างบ่ายมีการเสวนาวิชาการ เรื่อง“กลยุทธ์  โดย ดร.สุเมธ สุทธภักติ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย  คุณจิริเดชา พึ่งสุนทร Partner of Decha & Co Limited  ดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

เอกสารประกอบการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาใหญ่_พลังงาน ปี 61

นำเสนอโครงการวิจัย_พลังงาน130961

20180913_RE DEVELOPMENT_ITD_b

Top