Hot News

ผู้บริหาร ITD ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

visibility 112 facebook twitter mail

วันนี้ 8 ธันวาคม  2566 นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วย นายภานุมาส เทพทอง รองผู้อำนวยการ (บริหาร) นายวิมล ปั้นคง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) และคณะผู้บริหารสถาบัน ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดี และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกัน ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ในการนี้ทั้ง 2 หน่วยงานร่วมประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบการจัดทำบันทึกความร่วมมือร่วมกันในประเด็นหลักๆ ดังนี้ 1) การร่วมมือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น สำหรับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 2) การร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสนองต่อนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 3) เพื่อเชื่อมโยงการศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ที่อยู่ในเส้นทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และ 4) เพื่อแลกปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้ ระหว่างหน่วยงานให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น

Top