Hot News

นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหารของสถาบัน ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเกาหลี

visibility 94 facebook twitter mail

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหารของสถาบัน ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเกาหลี นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. Young Jun Choi (President of International Association of Area Studies, Kyung Hee University) และคณะพร้อมด้วยผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสให้เกียรติมาเยือนสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนาด้านงานวิจัย การฝึกอบรม และส่งเสริมงานด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเกาหลี มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

Top