Hot News

ITD จัดกิจกรรม Virtual Inception Workshop “Enhancing AHKFTA Utilization through Harmonized and Sustainable Operations in the Digital Era”

visibility 97 facebook twitter mail

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ กรมศุลกากรและสรรพสามิต เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน กรมการค้าและอุตสาหกรรม รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย  และสำนักเลขาธิการอาเซียน  ได้จัดกิจกรรม Virtual Inception Workshop  “Enhancing AHKFTA Utilization through Harmonized and Sustainable Operations in the Digital Era” ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (WebEx) ในวันที่ 25 มีนาคม2567 เพื่อชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมโครงการ บัดนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวซึ่งเป็นตัวแทน จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน จากหน่วยงานศุลกากรด้านการกำกับดูแลด้านการนำเข้า-ส่งออก หน่วยงานกำกับดูแลด้านการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ซึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกิจกรรมในระยะแรกนี้ประกอบด้วยการอธิบายแบบสำรวจและติดตามการทำแบบสำรวจ Survey Questionnaire แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว รวมถึงการนำเสนอวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินงานโครงการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมถึงการอธิบายหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมโครงการทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม และสมาชิกทีเข้าร่วมโครงการจากประเทศในกลุ่มอาเซียน และฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Top