การสัมมนา เรื่อง “ปรับสมดุลตลาดแรงงานไทยยุคหลังโควิด -19 สู่ความยั่งยืน” ภายใต้โครงการเวทีสาธารณะ (Public Forum) ยกระดับแนวทางความร่วมมือเพิ่มโอกาสการค้า-การลงทุนของภูมิภาค-อนุภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

visibility 19 facebook twitter mail

ข่าว itd

Top