ขอเชิญร่วมเสนอความคิดเห็น “โครงการแนวทางการปรับตัวรองรับมาตรการทางการค้าเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ MSMEs”

visibility 21 facebook twitter mail
Top