การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างโอกาสด้านการค้าและ การลงทุนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างคุณค่าสู่เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน

visibility 96 facebook twitter mail
Top