การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างโอกาสด้านการค้าและ การลงทุนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างคุณค่าสู่เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน

visibility 23 facebook twitter mail

ข่าว itd

Top