รายงานสรุปเชิงนโยบาย
view 765 facebook twitter mail

การประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เกี่ยวกับเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาสถานการณ์ของแต่ละประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตามวิธีวิเคราะห์แบบ PESTEL Analysis (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Law Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก และการระดมสมอง ตลอดจน การสำรวจข้อมูลใน 5 ประเทศของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top