รายงานสรุปเชิงนโยบาย
view 822 facebook twitter mail

การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการผลักดันนโยบายในการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การเพิ่มขีดความสามารถ ในการผลิตและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top