บทความวิชาการ
view 146 facebook twitter mail

ความร่วมมืออาเซียนเพื่อป้องกันวิกฤติเศรษฐกิจ

เกี่ยวกับเอกสาร

การก้าวสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและการเชื่อมโยงบูรณาการกับเศรษฐกิจนอกภูมิภาคมากขึ้นของอาเซียนจะนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจจะส่งผลให้ภูมิภาคนี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกในฐานะเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการสำคัญของโลก รวมทั้งเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากต่างประเทศที่สำคัญของโลก : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 146 facebook twitter mail
Top