บทความวิชาการ
view 332 facebook twitter mail

เขตนวัตกรรมจูร่ง

เกี่ยวกับเอกสาร

ในปีงบประมาณ 2559 สิงคโปร์ได้กำ�หนดแผนการปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Programme) เพื่อ ช่วยวิสาหกิจและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ให้พัฒนาตนเองได้ดีขึ้น การปฏิรูปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของสิงคโปร์ แผนการปฏิรูปนี้ประกอบด้วย 3 แนวทาง …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 332 facebook twitter mail
Top