บทความวิชาการ
view 192 facebook twitter mail

เวทีการค้าและการพัฒนาระดับภูมิภาค

เกี่ยวกับเอกสาร

ในปี 2016 – 2017 มีปรากฏการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการค้าของโลกและภูมิภาคเอเชีย อาทิ การมีผลใช้บังคับของความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement: TFA) ซึ่งเป็นความตกลงที่อยู่ภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก (WTO) และมีประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นสมาชิกทั้งหมด 9 ประเทศ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 192 facebook twitter mail
Top