บทความวิชาการ
view 177 facebook twitter mail

การท่องเที่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับเอกสาร

จากรายงานวิจัย ITD เรื่อง การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมี ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ เป็นหัวหน้าโครงการ ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าการท่องเที่ยวถือเป็นส่วนหนึ่งของการค้าภาคบริการและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่ง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 177 facebook twitter mail
Top