เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
view 501 facebook twitter mail

COVID-19 and Disruption in Supply Chains: Case study of Asia-Pacific Region

เกี่ยวกับเอกสาร

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สถาบันได้จัดสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนาประจำปี 2564” (Trade and Development Regional Forum 2021) ภายใต้แนวคิด “Recharging Asia: Inclusive Growth and Sustainable Development amidst Post Pandemic World” เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และบุคคลทั่วไปได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อแนวทางการปรับตัวของภูมิภาคเอเชียภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เสร็จสิ้น เพื่อให้ภูมิภาคเอเชียได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ทั้งในทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนาฯ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ยังได้นำเสนอรายงาน 5 หัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ 1) BCG Model: Fostering Sustainable Development in Thai Economy 2) COVID-19 and Disruption in Supply Chains: Case study of Asia-Pacific Region 3) E-commerce in India and Japan 4) The consequences of the COVID-19 pandemic to unlocking the potential Aid for eTrade in Laos 5) Thailand’s International Investment Agreements: Moving Towards A More Balanced Investment Protection Regime?

รายงาน “COVID-19 and Disruption in Supply Chains: Case study of Asia-Pacific Region” ได้ศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งถือเป็น Factory of the World เนื่องจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีส่วนร่วมสูงในห่วงโซ่คุณค่าโลก การศึกษาพบว่า ผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ประเภทอุตสาหกรรม และทิศทางการไหลของสินค้า นอกจากนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังตอบสนองต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยการกำหนดมาตรการทางการค้าทั้งการนำเข้าและส่งออกที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ รายงานได้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มากขึ้น โดยคำนึงถึงประเภทของสินค้าและรูปแบบการไหลเวียนของสินค้าควบคู่ไปด้วย และหน่วยงานภาครัฐควรใช้ความตกลงทางการค้าภายในภูมิภาค (RTAs) และนอกภูมิภาค (FTAs) ในการเจรจาเพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้าในสินค้าที่ไหลเวียนผ่านชายแดนในปริมาณสูง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top