รายงานวิจัย
view 1566 facebook twitter mail

บทสรุป และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) สู่ความยั่งยืน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 1566 facebook twitter mail
Top