เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
view 209 facebook twitter mail

เปิดโอกาสสู่อาเซียนความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ

เกี่ยวกับเอกสาร

การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ภายในปี พ.ศ.2558 ด้วยเป้าหมายหลักเพื่อการรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนเงินทุนและแรงงานวิชาชีพ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจของอาเซียน และสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งนี้ตามแผนปฏิบัติการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ได้กำหนดแผนงาน ทิศทาง และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนไว้โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเปิดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นสามารถถือหุ้นได้ในธุรกิจบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ70รวมทั้งยกเลิกข้อจำกัด สำหรับการค้าบริการข้ามพรมแดน รวมทั้งลดข้อจำกัดการเคลื่อนแรงงานวิชาชีพจากประเทศสมาชิกหนึ่งไปยังอีกประเทศสมาชิกหนึ่งการลดข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกด้านการค้าบริการ ภายใต้กรอบความตกลงระดับภูมิภาค ที่เรียกว่า ASEAN Framework AgreementonTradeinServices (AFAS) ปีที่พิมพ์ : 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 209 facebook twitter mail
Top