เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
view 225 facebook twitter mail

เดินหน้าอาเซียนกับ ITD

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเทศไทยและบรรดาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล้วนกำลังเตรียมความพร้อมที่จะเดินหน้าสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ร่วมกันในช่วงปลายปีพ.ศ. 2558 ที่กำลังจะมาถึง ทั้งนี้ การรวมตัวดังกล่าวนับได้ว่าเป็นการเติบโตก้าวสำคัญของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการรวมตัวดังกล่าวจะเป็นประตูที่สร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนให้กับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ โดยประเทศที่มีความพร้อม และมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดเสรีย่อมจะได้เปรียบในการขยายฐานการการค้าการลงทุนในประเทศสมาชิกดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพของนักลงทุนไทยให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว ปีที่พิมพ์ : 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 225 facebook twitter mail
Top