เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
view 203 facebook twitter mail

ITD Review ฉบับที่ 6

เกี่ยวกับเอกสาร

ขณะที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้ ถือเป็นความสำคัญที่ประเทศจำเป็นต้องตระหนัก ถึงประเด็นปัญหาและความท้าทายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคในลำดับต่อไป ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของอาเซียน ปัญหาแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศ CLMV บทบาทและนัยสำคัญของจีนที่มีต่ออาเซียน และการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ (Climate Change) เป็นต้น แต่ขณะเดียวกันก็มีประเด็นด้านโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่หลากหลายด้วย เช่น อาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการเจาะตลาดอาเซียน รวมถึงการดำเนินธุรกิจในสหภาพเมียนมาร์ ปีที่พิมพ์ : 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 203 facebook twitter mail
Top