เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
view 198 facebook twitter mail

ITD Review ฉบับที่ 1

เกี่ยวกับเอกสาร

โลกยุคใหม่หมุนเร็ว ข่าวสารข้อมูลเดินหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อยุคเก่า และสื่อใหม่ดิจิตอล ในห้วงเวลาที่จีนกำลังขยับตัว จากบทบาทการเป็นพี่ใหญ่ของเอเชีย ซึ่งกำลังขยับกลายเป็นพี่ใหญ่ของโลก นับว่าเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านที่น่าจับตา อย่างที่นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเคยกล่าวไว้ว่า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 198 facebook twitter mail
Top