เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
view 185 facebook twitter mail

ITD Review ฉบับที่ 4

เกี่ยวกับเอกสาร

สังคมโลกก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัฒน์ อันส่งผลต่อพัฒนาการทางการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแต่ละประเทศก็ได้พยายามเดินหน้าผลักดันวาระ และดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาของตนอย่างต่อเนื่อง กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยอาศัยกลไกด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การค้าภายในภูมิภาค และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปีที่พิมพ์ : 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 185 facebook twitter mail
Top