รายงานสรุปเชิงนโยบาย
view 453 facebook twitter mail

การแสวงประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของประชาคมอาเซียน: ศึกษาโอกาสและความท้าทายการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีและวิชาชีพพยาบาล

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top