รายงานสรุปเชิงนโยบาย
view 958 facebook twitter mail

แนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

ในปัจจุบันนี้ ประเทศต่างๆ ในโลกได้ให้ความสำคัญต่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ โดยทั่วไปแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. เขตการค้าเสรี (Free Trade Zones) 2. เขตการแปรรูปเพื่อการส่งออก (Export Processing Zones: EPZs) 3. ท่าเรือเสรี (Freeports) 4. เขตประกอบการอุตสาหกรรม (Enterprise Zones) 5. โรงงานเดี่ยว (Single Factory EPZ) ปีที่พิมพ์ : 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top