รายงานสรุปเชิงนโยบาย
view 550 facebook twitter mail

การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าและการเติบโตอย่างสมดุลสำหรับประเทศไทย

เกี่ยวกับเอกสาร

การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการเติบโตอย่างสมดุลสำหรับประเทศไทย ในอดีตประเทศไทยได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาประเทศโดยให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษกิจจากการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูก (Factor-Driven Economy) ประกอบกับการพึ่งพาการลงทุนจากภาคเอกชน (Investment Driven Economy)​โดยใช้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นสาขาหลักในการขับเคลื่อนความความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ปีที่พิมพ์ : 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top