รายงานสรุปเชิงนโยบาย
view 498 facebook twitter mail

โอกาสการเข้าสู่ตลาดธุรกิจการศึกษา ในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมา และเวียดนาม

เกี่ยวกับเอกสาร

โอกาสการเข้าสู่ตลาด ธุรกิจการศึกษาในกลุ่มประเทศ CLMV การรวมตัวของ 10 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สหภาพเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา บรูไน สิงคโปร์ และไทย) เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC)ในปี 2558 จะส่งผลให้อาเซียนเป็นตลาด และฐานการผลิตร่วม (Single Market and Production Base) ซึ่งเป็นประชากร รวมกว่า 600 ล้านคน ทำให้ AEC กลายเป็นตลาดที่มีความสำคัญ ปีที่พิมพ์ : 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top