รายงานสรุปเชิงนโยบาย

โอกาสการเข้าสู่ตลาดธุรกิจการศึกษา ในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมา และเวียดนาม

เกี่ยวกับเอกสาร

โอกาสการเข้าสู่ตลาด ธุรกิจการศึกษาในกลุ่มประเทศ CLMV การรวมตัวของ 10 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สหภาพเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา บรูไน สิงคโปร์ และไทย) เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC)ในปี 2558 จะส่งผลให้อาเซียนเป็นตลาด และฐานการผลิตร่วม (Single Market and Production Base) ซึ่งเป็นประชากร รวมกว่า 600 ล้านคน ทำให้ AEC กลายเป็นตลาดที่มีความสำคัญ ปีที่พิมพ์ : 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top