รายงานวิจัย
view 278 facebook twitter mail

คู่มือลงทุนภาคเกษตรของ สปป.ลาว

เกี่ยวกับเอกสาร

เอกสารคู่มือการลงทุนภาคเกษตรใน สปป.ลาว ได้จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากโครงการศึกษาโอกาสและศักยภาพการลงทุนภาคเกษตรของผู้ประกอบไทยใน สปป.ลาว ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development: ITD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการไปลงทุนด้านการเกษตรใน สปป.ลาว ปีที่พิมพ์ : 2553

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 278 facebook twitter mail
Top