รายงานวิจัย
view 449 facebook twitter mail

การศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาคการเงิน_เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนสำหรับการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเผชิญกับปัญหาอัตราการออมในประเทศต่ำ และการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลทั้งการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ มีข้อจำกัดจากความด้อประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐในการจัดเก็บรายได้ และต้องเผชิญกับศักยภาพการจ่ายภาษี

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top