รายงานวิจัย

เขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน :โรงแรม

เกี่ยวกับเอกสาร

ภาพรวมธุรกิจโรงแรมในประเทศจีน ปีที่พิมพ์ : 2552

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top